DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Geweld en oplichting

'Ik ben in elkaar geslagen' klinkt de stem van een jonge vrouw door de telefoon. ’Zo, dat is heftig, wat is er gebeurd?’. ‘Mijn vriend kwam gefrustreerd uit z’n werk, ik zei een verkeerd woord en het ging mis. Hij is als kind mishandeld. Ik heb er daarom begrip voor, dat maakt het juist zo lastig. Ik kan hem niet veranderen, toch hoop ik dat het goed komt.’ Ik zeg: ‘Je weet het heel goed te verwoorden, knap lastig hè?!' We praten verder over de gevolgen voor haar. ‘Eigenlijk ga ik ook niet respectvol met mezelf om door dit te laten gebeuren’, zegt ze. We praten over de vraag wat de eerste stap is om weer respectvol naar zichzelf te zijn.

Dit gesprek is fictief maar geïnspireerd op de praktijk.

Daders van geweld en bedreiging zijn meestal bekenden van het slachtoffer, zoals partner, klasgenoten, kinderen of ouders. Geweld bestaat in verschillende vormen:

We spreken van fysiek geweld als de dader direct of indirect het lichaam van het slachtoffer raakt, met de bedoeling hem of haar pijn te doen, te verwonden. Alle vormen van ongewild seksueel contact: incest, verkrachting en aanranding, vallen onder seksueel geweld
Wanneer een ander jou onderdrukt, uitscheldt, vernedert, stalkt of kleineert, ben je het slachtoffer van geestelijk (psychisch) geweld.
Omgevingsgericht geweld is het mishandelen en doden van huisdieren, het beschadigen van persoonlijke eigendommen, het bedreigen van derden of het controleren van telefoongesprekken en uitgaven.

Niet alleen het slachtoffer zelf maar ook de familie en/of partner van het slachtoffer van (seksueel) geweld krijgt veel te verwerken. Een worsteling met gevoelens van woede, pijn, machteloosheid. Dit kan tot relatieproblemen leiden tussen het slachtoffer en familie, vooral tussen het slachtoffer en de partner.

Oplichting en fraude is een groot drama voor slachtoffers. Slachtoffers verliezen vaak het vertrouwen in andere mensen, ontwikkelen een negatief zelfbeeld (gevoel van falen) en hebben kans op emotionele problemen. Machteloosheid wanneer de dader niet wordt gepakt of er geen zicht is op herstel van de financiele schade. De financiele gevolgen kunnen zo groot zijn dat het slachtoffer eigendommen moet verkopen of zich persoonlijk of het eigen bedrijf failliet moet laten verklaren.

Onder huiselijk geweld valt elke vorm van dwingend of intimiderend gedrag dat wordt uitgeoefend tegenover een gezins- of familielid of een (ex-)partner. Vroeger aanvaardde men dat een man zijn vrouw en kinderen sloeg. In sommige culturen wordt partnergeweld nog steeds geaccepteerd. In Nederland is het verboden.

Kinderen hebben recht op bescherming, op een goede opvoeding en een opleiding. Vaak gaat dat vanzelf goed. Maar niet altijd. Niet alleen ouders mishandelen kinderen. Ook andere familieleden, stiefouders, huisvrienden maar ook een leerkracht, de oppas of de sporttrainer kunnen zich hieraan schuldig maken. Soms hebben kinderen zichtbaar letsel, zoals blauwe plekken en andere verwondingen. Soms is de schade alleen psychisch. Ook verwaarlozing is een vorm van kindermishandeling. Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders blijken evenveel psychische schade op te lopen als kinderen die zelf worden mishandeld. Bovendien vindt in gezinnen waar partnergeweld aan de orde is vaak ook geweld tegen de kinderen plaats.

Bron: www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl

Niet alleen tussen partners vindt geweld plaats. Ouderenmishandeling komt ook veel voor. Dit uit zich in verschillende vormen. Het gaat meestal om het moedwillig en herhaaldelijk veroorzaken van lichamelijke, emotionele en of financiële schade bij ouderen die in de meeste gevallen afhankelijk zijn. Ook het moedwillig nalaten van handelen, zoals het niet geven van medicijnen of het laten vervuilen, valt onder ouderenmishandeling.

Huiselijk geweld

www.vooreenveiligthuis.nl
Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel. Deze website is de eerste stap naar hulp en advies.

www.stophuiselijkgeweld.nl
Informatie en hulp voor slachtoffers, getuigen en daders.

www.goetfoud.nl
Voor jongeren informatie en advies rond huiselijk, zinloos en seksueel geweld.

www.feel-the-vibe.nl
Over huiselijk geweld voor jongeren tot 25 jaar.

www.stichting-ptss.com
Stichting PTSS

www.agressieendaarna.nl 
Richt zich op situaties waar agressie en geweld in voor komen.

Geweld tegen kinderen

www.vooreenveiligthuis.nl
Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel. Deze website is de eerste stap naar hulp en advies.

www.kinderbescherming.nl
Officiële site van de Raad voor de Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie

www.kindermishandeling.nl
Info over kindermishandeling, speciaal gericht op kinderen en jongeren. Van NIZW Jeugd

www.ikzitindeshit.nl
Voor kinderen en jongeren die slachtoffer of getuige zijn van een misdrijf of ongeval.

www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl
Herstellen na kindermishandeling. 

Seksueel geweld

www.hulpenrecht.nl
Melding en steun rond misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerken.

www.smpr.nl
Interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.

www.st-lis.nl 
Stichting lotgenoten incestslachtoffers

www.seksueelgeweld.nl
Website voor en door lotgenoten van seksueel geweld (ook ouders en partners). Gesprek en advies.

www.openogen.com
Open Ogen geeft trainingen, workshops, lezingen en voorlichting omtrent het fenomeen “loverboys” en hun slachtoffers.

www.loveralert.nl
Heb je twijfels over liefde en relaties? Vertoont je nieuwe vriendje soms fysiek, psychisch of seksueel geweld? Heb je het gevoel dat je niet zelf kunt kiezen wanneer en met wie je wilt trouwen? Informatie, tips en ervaringsverhalen.

www.slachtofferwijzer.nl
Website met een overzicht van beschikbare hulp als je het slachtoffer bent van seksueel geweld.

Financieel-economische geweld

www.opgelicht.nl
Steun aan gedupeerden van oplichting. Ook informatie over manieren van oplichting en een forum.

www.fraudemeldpunt.nl
Advies bij zakelijke fraude.

oplichting.startpagina.nl
Links op rij rond oplichting.

Geweld (J. de Vries)

De Vries schrijft een helder boek over geweld in al haar vormen. Zij wil af van de beperkte blik op geweld als zijnde fysiek, verbaal of seksueel geweld. Juist de 'onzichtbare' vormen van geweld maakt zij bespreekbaar: manipuleren, verleiden, bevriezen om er een paar te noemen. Op boeiende wijze leidt zij de lezer door het land van het kwaad en de betekenis ervan in alle relaties waaronder de hulpverlener/ hulpvrager relatie. Zij geeft daarbij voorbeelden uit haar rijke ervaring als begeleidster van slachtoffers van geweld. Haar dader/slachtoffer polariteit is er één om over na te denken. Als je dit boek leest, verandert het definitief je kijk op geweld en je eigen rol daarin. Zij stimuleert de lezer te onderzoeken wat de betekenis in zijn/haar leven is van geweld, op welke manier dan ook.
ISBN10: 9058981045

Een caleidoscoop van geweld (Guido Cuyvers)

De bijna dagelijkse confrontatie met allerlei vormen van geweld maakt ons bewust van de noodzaak om steeds opnieuw en onverminderd inspanningen te blijven leveren om de samenleving humaner, dat wil zeggen geweldlozer te maken. Het ergste wat mensen kan overkomen, is dat ze gewennen aan geweld. Daarom moet de reflectie over geweld levendig worden gehouden. In dit boek beperken we ons tot de psychologische dimensie van geweld: hoe geven mensen die geweld als slachtoffer of getuige meemaken, betekenis aan die ervaringen? Die belevingsdimensie blijft in de maatschappelijke discussie over geweld al te vaak buiten beschouwing. Niet de maatschappelijke oorzaken of de hoeveelheid geweld, maar wel de beleving van het geweld staat hier centraal. Want het is beslist niet te voorspellen hoe mensen zullen reageren op geweld. Die reactie hangt immers af van de manier waarop ze rationeel én emotioneel betekenis geven aan hun ervaringen.

ISBN13: 9789033437946

Mensen gevraagd (Xander Michiel Beute e.a.)

In dit boekje zijn interviews en bijdragen gebundeld van nabestaanden van slachtoffers van zinloos geweld. Het is een initiatief van de Stichting Gorcum tegen Geweld, samenwerkend binnen de Landelijke Organisatie voor Veiligheid en Respect. Het voorwoord is van burgemeester W. Deetman van Den Haag, voorzitter van het Landelijk Platform tegen Geweld op Straat. Naast de persoonlijke verhalen bevat de bundel twee beschouwingen over de achtergronden van zinloos geweld van criminoloog De Haan en psychiater Van Ree. Het boekje doet een appel op de lezer om geweld niet zomaar te accepteren en eindigt met tips van de Stichting Meld Geweld.

ISBN13: 9789076224145

Brief aan een onbekende man (Marieke Storm)

De auteur beschrijft in dit aangrijpende boek haar persoonlijk ervaring over eenmalig onverwacht fysiek geweld. Dit is haar tien jaar geleden overkomen. Zij vertelt over de schok van het trauma, haar reactie daarna, haar gevoelens en de tijd die zij nodig had om deze belevenis achter zich te kunnen laten. In veel psychologieboeken worden theoretisch de fasen van traumaverwerking uiteengezet. De ervaringsdeskundige schrijfster doet haar relaas parallel aan die fasen tot en met het eindstadium: zingeving. Haar sterke schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid komt tot uiting in de betrokkenheid die de lezer gaat voelen. Dit boek is bestemd voor slachtoffers van zinloos geweld en voor hulpverleners tot wie zij zich wenden.

ISBN13:9789020941876

Huiselijk geweld 

Vele gezichten van huiselijk geweld (H. Ferwerda & B.M.W.A. Beke)

Balthazar Beke en Marieke Bottenberg deden op verzoek van de gemeente Rotterdam onderzoek naar de aard, omvang en achtergronden van huiselijk geweld. Een op de vijf aangiften van geweld valt onder de noemer 'huiselijk geweld'. Op jaarbasis wordt een regio als Rotterdam-Rijnmond geconfronteerd met circa vierduizend geweldsincidenten in de huiselijke sfeer. Dat is slechts het topje van de ijsberg. Uit landelijk onderzoek blijkt dat slechts zes procent van de slachtoffers aangifte durft te doen.

De scenario's én de verbanden die er bleken te zijn met geweld op straat leiden tot een andere aanpak van huiselijk geweld. Deze wordt uitvoerig beschreven. Voor politie, OM, reclassering, hulpverlening en gemeenten in het land biedt dit boek hiermee concrete aanknopingspunten in de strijd tegen huiselijk geweld.

ISBN: 9066655402

Wat huiselijk geweld met je doet (R. Timmerman)

'Wat huiselijk geweld met je doet' wil een bijdrage leveren aan meer openheid over dit thema. Aan de orde komen vragen als: wat is huiselijk geweld? In welke vormen komt het voor? En wat zijn de gevolgen? Om tenslotte in te gaan op de mogelijkheden voor behandeling en wat te doen in geval van nood. Het boek opent met een vijftal verhalen van slachtoffers en naastbetrokkenen, waarin ze vertellen over hun ervaringen met huiselijk geweld. De auteur richt zich op slachtoffers en daders, en op mensen in de directe omgeving (buren, familie, vrienden, pastoraal, school).

ISBN: 9023916425

Getekend: kindermishandeling (P. Adriaenssens)

Getekend: Kindermishandeling behandelt de diverse vormen van kindermishandeling: de lichamelijke, emotionele en seksuele exponenten, en dit met hun incidentie, achtergronden en signalen. De link tussen hersenen en trauma wordt duidelijk besproken. En de impact van kindermishandeling op de ontwikkeling van het kind komt uitgebreid aan bod. Ook de daders worden onder de loep genomen. Er worden aanwijzingen gegeven hoe je hun gedrag kan herkennen. Er wordt duidelijk gemaakt wat je moet weten om te begrijpen in welke richting de aanpak zal moeten gaan. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor minderjarige plegers. Ten slotte leer je in een stappenplan hoe je van signaal tot diagnose kan komen en welke bescherming bij iedere vorm van kindermishandeling hoort. Een heldere handleiding, in klare taal, voor studenten, artsen, hulpverleners, leerkrachten en ouders

ISBN: 978-902-096-558-2

Niemandskinderen (C. Roovoets)

In Niemandskinderen beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd. Het boek prikt de fabel door dat ouders per definitie hun kinderen liefhebben. Niet (kunnen) houden van je kind is een onderwerp waar niet of nauwelijks over gesproken wordt - niet door de ouder(s), maar ook niet door het verwaarloosde kind zelf, dat de illusie van liefde nodig heeft om te kunnen overleven. Dit indringende boek laat zien dat ouders hun kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Wanneer niemandskinderen eenmaal volwassen zijn geworden, kunnen ze hun draai in het leven vaak niet vinden. Ze verdwalen in niemandsland en verdrinken daar voorgoed of... ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken. Carolien Roodvoets beschrijft in haar boek dit proces: hoe pijn en machteloosheid door zelfinzicht en verwerking overwonnen kunnen worden.

ISBN: 1090-6834-209-6

'Ouderenmishandeling' (Gerda Krediet)

Het boek Ouderenmishandeling is bedoeld voor professionals in de zorg die in hun werk te maken krijgen met ouderen die mishandeld worden. Ouderenmishandeling komt tot uiting in fysieke mishandeling maar bijvoorbeeld ook in financiële uitbuiting en psychische mishandeling. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn 15 uiteenlopende casussen beschreven waarna een analyse volgt van de gepleegde interventies en de resultaten. De casuïstiek leest gemakkelijk weg en maakt ook voor de non-professional inzichtelijk wat ouderenmishandeling precies is. Het tweede deel biedt een interventie- en stappenplan dat professionals concreet helpt bij de aanpak van ouderenmishandeling. Daarnaast vindt de lezer nuttige informatie over wet- en regelgeving.
ISBN13: 9789035231658

De vrouw die tegen de deur aanliep (Roddy Doyle)

Paula krijgt te horen dat haar man is doodgeschoten door de politie. Zij overdenkt hun 17 jaar huwelijk, drank en geweld. (Roman)

Geheim geweld (Hameeda Lakho)

In Geheim geweld doorbreekt de Pakistaans-Nederlandse Hameeda Lakho voorgoed het taboe dat op kindermishandeling rust. Ze schrijft open en indringend over de pijnlijke gevolgen van een gewelddadige, liefdeloze jeugd, en de invloed die dat heeft op de rest van je leven. Om te overleven moest zij als kind haar gevoel uitschakelen en onzichtbaar zijn, maar als volwassene moest ze opnieuw leren leven en liefhebben.

Geheim Geweld is een ontroerende getuigenis van een sterke vrouw en haar wil om te overleven. Hameeda Lakho wil met dit boek de aandacht vestigen op de wereldwijde slachtoffers van kindermishandeling, zodat hun stem wordt gehoord. Met passie, inzicht en moed beschrijft ze haar zoektocht naar zichzelf en laat ze zien dat er onder alle omstandigheden hoop is

ISBN13: 9789069747125

Geweld op school of op het werk

School en geweld (Bob van der Meer)

Het beeld van de school als een veilige plek voor leerlingen, personeel en ouders wordt door berichten uit de media wreed verstoord. Sinds het verschijnen van de onderzoeksresultaten naar pesten en gepest worden, is geweld op scholen erkend als probleem. Om het geweld op scholen effectief aan te pakken, wordt er in School en geweld een verklaringsmodel van geweld aangereikt. Dit model maakt de factoren die een rol spelen bij geweld op school inzichtelijk. De structurele aanpak richt zich op het signaleren en analyseren van geweld op school, het opzetten en uitvoeren van plannen en de evaluatie daarvan. Het verklaringsmodel van geweld wordt toegelicht, waarna curatieve en preventieve oplossingen worden geschetst die zowel schoolgebonden als schooloverstijgend kunnen worden uitgevoerd. Twee gevalsbeschrijvingen concretiseren de theorie.

ISBN: 9023235037

Pesten op het werk (Mieke Vastbinder)

Een op de tien werknemers is regelmatig het mikpunt van pesterijen: roddelen, beledigen, treiteren, isoleren, regelrechte dreigementen of zelfs iemand het werk onmogelijk maken. Als niemand ingrijpt kan pesten desastreuze gevolgen hebben voor het slachtoffer, maar ook voor de werksfeer en de werkgever.

In 'Pesten op het werk' vind je verschillende voorbeelden van pestsituaties. Wat kan ik doen als ik het mikpunt bent of dreigt te worden van pesterijen? Welk gedrag verergert de situatie alleen maar en hoe maak ik een einde aan die vervelende situatie? Een apart hoofdstuk is gewijd aan de omstanders. Wat kan ik doen als ik merk dat een van mijn collega's slachtoffer is van pesterijen?

ISBN-13: 9789013007701

Lilja4ever (gedwongen prostitutie) De zestienjarige Lilja wordt door haar moeder achtergelaten in Rusland. Daar probeert ze door te stelen in leven te blijven. In een discotheek wordt ze verliefd om een aardige jongen met wie ze een relatie krijgt. Ze gaat in op zijn voorstel om met hem mee te gaan naar Zweden, naar een leven zonder armoede. Zijn bedoelingen blijken niet oprecht, ze komt terecht in de keiharde wereld van gedwongen prostitutie. Een zeer schokkend verhaal.

Festen (incest) Tijdens 60ste verjaardagsfeest van een vader onthult een van zijn zoons tijdens een speach de gruwelijke daden in het verleden, begaan door de jarige.

Precious (incest en mishandeling)

De zestienjarige Claireece Jones, bijnaam Precious heeft een zwaar leven. Precious heeft een dochter met het sydroom van down, wat verwekt is door haar eigen vader. Nu is ze opnieuw zwanger van haar vader. Haar moeder behandelt haar als voetveeg en door haar zwangerschap is ze ook nog eens van school getrapt. In haar eigen fantasie is Precious een superster en krijgt ze veel aandacht in de spotlights en van de paparazzi. Wanneer ze uiteindelijk op een nieuwe school belandt, helpt haar docente, Blu Rain, haar inzien dat ze waardevol is.

Blue bird (pesten) Merel, een zorgeloos, 13jarig meisje wordt opeens het pispaaltje van de klas. Het gaat van kwaad tot erger. Omdat ze het tegen niemand durft te vertellen, wordt ze steeds eenzamer. Troost vindt ze bij haar gehandicapte broertje Kasper.Uiteindelijk komt zelfs de hechte relatie met haar broertje onder druk te staan.

(Telefilm, geen trailer beschikbaar)

Te doy mi sojos (partnergeweld)  Pila en zoontje Juan lijden onder het geweld van Antonio. Ondanks de mishandeling blijft der genegenheid tussen Pila en Antonio. Antonio belooft te veranderen en gaat in therapie. Daar komen oorzaken van zijn woede boven tafel. De vraag is of hij er in zal slagen om wel een echtgenoot en vader te zijn.